Pravidla marketingové soutěže „Pošli recept“

Organizátorem soutěže je:

AGRIMEX Vestec a.s.
sídlem: Hlavní 199, 250 70 Panenské Břežany, Česká Republika
identifikační číslo: 262 08 792
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 6815
(dále jen „Organizátor“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Organizátor organizuje marketingovou soutěž s názvem „Pošli Recept“ (dále jen „Soutěž“) a tímto dokumentem upravuje její úplná a jasná pravidla. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 30.11. 2015 00:00:00 hod. do 28. 3. 2016 23:59:59 hod., na území České republiky. Soutěž může být na základě rozhodnutí organizátora prodloužena o další kola. Toto prodloužení musí být oznámeno na webové stránce www.mojedione.cz

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

Každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže za předpokladu, že vyhoví veškerým následujícím základním podmínkám:

 1. je plně svéprávná;
 2. zašle v termínu konání soutěže na emailovou adresu poslirecept@agrimex.org nebo prostřednictvím formuláře na www.mojedione.cz

  • originální recept s použitím produktů Dione, včetně uvedení jednotlivých ingrediencí a jejich množství, postupu přípravy, přibližné doby přípravy,  

  • fotografii hotového pokrmu, případně i fotografii použitých surovin

  • své kontaktní údaje: Jméno, Adresu, email, případně telefon

 3. není v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi, jakož i k osobám personálně a majetkově s Organizátorem spjatým, včetně osob takovým osobám blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. (dále jen „Účastník“)

Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti Účastníci, kteří:

 1. nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
 2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží  (Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení Účastníka ze soutěže při podezření na podvodné jednání);

 3. uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

  • V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy, která by mu mohla vzniknout.

  • Organizátor si vyhrazuje právo učinit taková opatření, aby se Soutěže nemohli zúčastnit ti, kterým to zákon a tyto pravidla neumožňují; mj. je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti při předání výhry, resp. před zasláním výhry výherci nebo před předáním výhry výherci v sídle Organizátora.

PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

 1. Výhercem soutěže se stane Účastník, který splnil podmínky stanovené v těchto pravidlech a který splnil Základní podmínky účasti v soutěži. Pokud některou z podmínek nesplní, může být organizátorem vyzván k jejich doplnění.

 2. Zaslané recepty budou vyhodnocovány pravidelně každé dva týdny konání soutěže. Vyhodnocování provádí porota složená z osob, které vybere Organizátor pro každé soutěžní kolo. Vyhodnocení probíhá tak, že každý člen poroty udělí receptu známku od 1 (nejhorší) do 5 (nejlepší). Ze známek je vypočten prostý průměr.

 3. Tři nejlepší recepty s nejvyšší známkou z každého soutěžního kola, které zároveň splňují základní podmínky účasti, budou vyhlášeny jako vítězné. Vyhlášení se bude konat vždy do 1 týdne od ukončení každého kola.

 4. Porota má rovněž právo žádnou cenu neudělit, pokud průměrná známka receptů v daném kole bude nižší než 3.

 5. Pokud budou zaslány dva shodné recepty u nichž porota nebude moci vyhodnotit rozdíl, výhercem se stává recept s dřívějším datem doručení.

 6. Zasláním emailu na poslirecept@agrimex.org nebo vyplněním formuláře na www.mojedione.cz účastník potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a vyslovuje souhlas s účastí v Soutěži a zavazuje se plně dodržovat pravidla Soutěže.

 7. Účastník se může účastnit Soutěže opakovaně, ale vždy s jiným receptem.

ČASOVÝ PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž se koná od 30.11. 2015 00:01 do 31.1 2016. 23:59  a může být na základě rozhodnutí organizátora prodloužena o další kola.

 • 1. kolo od 30.11.00:01 do 13.12. 23:59

 • 2. kolo od 14.12.00:01 do 27.12. 23:59

 • 3. kolo od 28.12. 2015 00:01 do 10.1.2016 23:59

 • 4. kolo od 11.1. 2016 00:01 do 24.1.2016 23:59

 • 5. kolo (zkrácené) od 25.1. 2016 00:01 do 31.1.2016 23:59

 • 6. kolo (doplněno) od 1. 2. 2016 00:01 do 14. 2. 2016 23:59

 • 7.kolo (doplněno) od 15.2. 2016 00:01 do 28.2.2016 23:59

 • 8.kolo (doplněno) od 29.2. 2016 00:01 do 13.3.2016 23:59

 • 9.kolo (doplněno) od 14.3. 2016 00:01 do 28.3.2016 23:59

CENY V SOUTĚŽI

 1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech vyhrát produkty Organizátora v celkové hodnotě 500 Kč za jednotlivou výhru.

 2. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu, uvedeného v kontaktních údajích a to nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže. Výherce emailem potvrdí, že výhru akceptuje a cena bude výherci zaslána do 14 dnů od této akceptace.

 3. Nepřevzaté výhry nebo výhry, které se nepodaří výherci doručit, propadají Organizátorovi po uplynutí lhůty dvou měsíců od konce Doby konání. Účastník je povinen poskytnout organizátorovi úplné a správné kontaktní údaje s tím, že organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost doručení výhry v důsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých kontaktních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE, SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Zasláním emailové zprávy na unikátní emailovou adresu poslirecept@agrimex.org  nebo vyplněním formuláře na www.mojedione.cz v době konání soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a případně též kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.

 2. Převzetím výhry v Soutěži a podpisem dodejky (případně podpisem předávacího protokolu, převezme-li si Účastník cenu v sídle Organizátora) dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení a fotografie a recept, mohou být použity pro účely propagace Organizátora a organizátor může zdarma použít veškeré uvedené osobní údaje Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti let od počátku Soutěže. Souhlas je dáván zejména ke zveřejnění veškerých uvedených osobních údajů Účastníka na všech webových stránkách provozovaných Organizátorem.

 3. Zasláním emailové zprávy na unikátní emailovou adresu poslirecept@agrimex.org nebo vyplněním formuláře na www.mojedione.cz účastník udílí Organizátorovi též souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízených výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění na e-mailovou adresu Účastníkem uvedenou.

 4. Účastník odpovídá za to, že jím uváděné osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn souhlas se zpracováním udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Účastník na základě svobodné vůle a souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech organizátora bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Udělený souhlas se vždy týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě Účastník sděluje.

 5. Účastník poskytuje veškeré osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dobrovolně a je oprávněn toto odmítnout.

 6. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník kdykoli písemně odvolat na adrese sídla organizátora, nebo na emailovou adresu poslirecept@agrimex.org a to v celém rozsahu nebo jen částečně. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 Zákona právo na vysvětlení, právo opravit osobní údaje, zablokovat je nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

 7. Zpracování osobních údajů Účastníka bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud organizátor nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.

 8. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty.

 9. Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti.

 10. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

 11. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti Účastníka je Organizátor jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Účastníku zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

 12. Účastník má právo, domnívá-li se, že organizátor provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

  • požádat organizátora o vysvětlení;

  • požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav; organizátor je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost shledána oprávněnou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

 2. Organizátor soutěže neručí za žádné technické problémy či funkčnosti sítě internet. Účastník se zavazuje uvádět v soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto Soutěží.

 3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

 4. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, a nemá nárok výhru reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher). Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 5. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo stejné hodnoty.

 6. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Soutěže či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.

 7. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel Soutěže leží důkazní povinnost na účastníkovi. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než je uvedeno v těchto pravidlech.

 8. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník Soutěže zasláním informací v požadovaném rozsahu prostřednictvím emailové zprávy na unikátní emailovou adresu poslirecept@agrimex.org v Době konání vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.


V Panenských Břežanech dne 15.11. 2015

Aktualizace 28. 1. 2016, 15. 2. 2015